Sanácie zosuvov a stavebné práce


  • Subhorizontálne odvodňovacie vrty
  • Vŕtané pilóty
  • Mikropilóty
  • Sanácia základov budov
  • Vŕtané kotvy
  • Vypracovanie odborných posudkov a posúdenie porúch stavieb